دبستان پسرانه امام علی (ع)رتبه بندی حافظان قرآن بر اساس امتیاز - دبستان پسرانه امام علی (ع)

رتبه بندی حافظان قرآن بر اساس امتیاز - دبستان پسرانه امام علی (ع)
سرخط خبرها
خانه / خبر / رتبه بندی حافظان قرآن بر اساس امتیاز

رتبه بندی حافظان قرآن بر اساس امتیاز

رتبه بندی حافظین قرآن بر اساس امتیازات مکسوبه

ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز
۱ مهر بخش ۲/۵ ۲۴۴۹ ۱۰۰ ۳۱ یوسفی ۱/۶ ۲۶۴ ۵۰
۲ قدس الهی ۱/۳ ۱۳۶۴ ۱۰۰ ۳۲ رجبی ۱/۱ ۲۵۴ ۵۰
۳ عامریون ۱/۳ ۱۲۲۸ ۱۰۰ ۳۳ موسوی ۲/۵ ۲۵۴ ۵۰
۴ جعفری امیررضا ۲/۲ ۱۲۰۳ ۱۰۰ ۳۴ خان محمدی ۱/۲ ۲۵۲ ۵۰
۵ درگاهی ۱/۲ ۱۱۸۶ ۱۰۰ ۳۵ مهدی زاده ۱/۳ ۲۴۸ ۵۰
۶ شیخ ۲/۴ ۱۱۷۶ ۱۰۰ ۳۶ نشاط افشاری ۲/۵ ۲۴۶ ۵۰
۷ مؤمن ۲/۴ ۱۱۶۶ ۱۰۰ ۳۷ موسوی ۱/۵ ۲۳۰ ۵۰
۸ احداله زاده ۱/۴ ۹۱۲ ۷۰ ۳۸ رشیدی ۲/۶ ۲۲۸ ۵۰
۹ امامی ۲/۴ ۶۸۳ ۶۰ ۳۹ بابایی ۲/۲ ۲۱۶ ۵۰
۱۰ نوروز پور ۱/۴ ۶۱۴ ۶۰ ۴۰ مطیعی ۱/۶ ۲۱۶ ۵۰
۱۱ دانشفر ۱/۳ ۵۵۶ ۶۰ ۴۱ نصری ۲/۲ ۲۱۰ ۵۰
۱۲ ملکان ۱/۴ ۵۴۲ ۶۰ ۴۲ برازنده ۲/۵ ۲۰۸ ۵۰
۱۳ جودکی ۲/۴ ۵۲۴ ۶۰ ۴۳ باقری ۲/۳ ۲۰۰ ۵۰
۱۴ حمید زاده ۱/۱ ۴۷۸ ۶۰ ۴۴ کرمی ۱/۱ ۱۹۸ ۴۰
۱۵ اشرفی آرمین ۲/۴ ۴۰۲ ۶۰ ۴۵ بنی اسدی ۲/۵ ۱۹۲ ۴۰
۱۶ اشرفی آرین ۲/۴ ۴۰۲ ۶۰ ۴۶ اللهیاری ۲/۵ ۱۹۰ ۴۰
۱۷ هاشم خانی ۱/۳ ۳۸۳ ۵۰ ۴۷ عباس خواه ۱/۳ ۱۷۸ ۴۰
۱۸ رنگی ۲/۳ ۳۷۲ ۵۰ ۴۸ حاج باقری ۲/۳ ۱۷۶ ۴۰
۱۹ کیانی ۲/۴ ۳۶۷ ۵۰ ۴۹ قدیانی ۲/۴ ۱۷۶ ۴۰
۲۰ پورساجدی ۱/۳ ۳۴۹ ۵۰ ۵۰ زمانی ۲/۴ ۱۷۴ ۴۰
۲۱ مشایخی ۲/۴ ۳۴۸ ۵۰ ۵۱ خوبان ۲/۳ ۱۷۴ ۴۰
۲۲ داوود آبادی ۱/۲ ۳۴۲ ۵۰ ۵۲ مهرزاد ۱/۴ ۱۷۴ ۴۰
۲۳ شیری زاده ۲/۳ ۳۳۴ ۵۰ ۵۳ ۱۷۴ ۴۰
۲۴ رسولان ۲/۳ ۳۳۱ ۵۰ ۵۴ تیموری ۱/۳ ۱۷۳ ۴۰
۲۵ عبدالحمیدی ۲/۴ ۳۲۶ ۵۰ ۵۵ محمدمهدی زارع ۱/۲ ۱۶۸ ۴۰
۲۶ علی نوری ۲/۳ ۳۲۴ ۵۰ ۵۶ سمیع پور ۲/۴ ۱۶۸ ۴۰
۲۷ خرم نژاد ۲/۳ ۳۱۲ ۵۰ ۵۷ نادری ۲/۲ ۱۶۶ ۴۰
۲۸ علیزاده ۱/۶ ۲۹۸ ۵۰ ۵۸ ابراهیمیان ۱/۵ ۱۶۲ ۴۰
۲۹ زرگری ۱/۵ ۲۹۸ ۵۰ ۵۹ زحمتی ۲/۴ ۱۶۰ ۴۰
۳۰ حقیقت ۲/۴ ۲۷۴ ۵۰ ۶۰ خالویی ۲/۳ ۱۵۸ ۴۰
ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز
۶۱ اقدسی ۲/۳ ۱۵۸ ۴۰ ۹۱ عباسعلی ۲/۶ ۹۸ ۳۰
۶۲ شهاب ۱/۴ ۱۵۴ ۴۰ ۹۲ هاشمیان ۱/۴ ۹۶ ۳۰
۶۳ منصوریان ۱/۲ ۱۵۲ ۴۰ ۹۳ کشاورز ۲/۱ ۹۴ ۳۰
۶۴ زبردست ۱/۵ ۱۵۰ ۴۰ ۹۴ منتظری ۲/۵ ۹۴ ۳۰
۶۵ جدیری ۱/۳ ۱۵۰ ۴۰ ۹۵ تقدیری ۲/۳ ۹۲ ۳۰
۶۶ جمالی ۲/۳ ۱۴۸ ۴۰ ۹۶ ۹۲ ۳۰
۶۷ لطفی زاده ۱/۶ ۱۴۸ ۴۰ ۹۷ سلطانی ۲/۱ ۹۰ ۳۰
۶۸ کرداوغلی ۱/۵ ۱۳۶ ۴۰ ۹۸ فتوت ۱/۱ ۸۴ ۳۰
۶۹ ژاله شادان ۲/۵ ۱۳۶ ۴۰ ۹۹ علیرضا زارع ۱/۲ ۸۲ ۳۰
۷۰ تیموری ۲/۱ ۱۳۴ ۴۰ ۱۰۰ جمالی ۲/۱ ۸۰ ۳۰
۷۱ جعفری ۱/۲ ۱۳۴ ۴۰ ۱۰۱ علیزاده ۱/۳ ۸۰ ۳۰
۷۲ کرمی ۲/۱ ۱۲۶ ۴۰ ۱۰۲ عباسی ۲/۲ ۷۸ ۳۰
۷۳ ایزدی ۲/۱ ۱۲۶ ۴۰ ۱۰۳ هاشم نژاد ۲/۵ ۷۸ ۳۰
۷۴ خلیلی ۲/۴ ۱۲۶ ۴۰ ۱۰۴ صباغیان ۲/۱ ۷۶ ۳۰
۷۵ دانش نژاد ۲/۱ ۱۱۸ ۴۰ ۱۰۵ طالبی ۲/۱ ۷۴ ۳۰
۷۶ آیتی ۱/۳ ۱۱۸ ۴۰ ۱۰۶ زارع بیدکی ۲/۱ ۷۴ ۳۰
۷۷ سلیمانی ۱/۳ ۱۱۲ ۴۰ ۱۰۷ دائمی ۲/۲ ۷۴ ۳۰
۷۸ مرادعباسی ۱/۴ ۱۱۲ ۴۰ ۱۰۸ رضائی ۱/۳ ۷۴ ۳۰
۷۹ محمودی ۲/۱ ۱۱۰ ۴۰ ۱۰۹ حاجی خانی ۱/۳ ۷۴ ۳۰
۸۰ کوچکان ۱/۴ ۱۱۰ ۴۰ ۱۱۰ سادات ۲/۵ ۷۲ ۳۰
۸۱ محمد رضایی ۱/۴ ۱۱۰ ۴۰ ۱۱۱ رجبی ۲/۵ ۷۲ ۳۰
۸۲ آینه درخشان ۱/۵ ۱۱۰ ۴۰ ۱۱۲ خان بابائی ۱/۶ ۷۲ ۳۰
۸۳ رجبی ۱/۳ ۱۰۸ ۴۰ ۱۱۳ قاسم زاده ۱/۵ ۷۲ ۳۰
۸۴ باقری خواه ۱/۶ ۱۰۸ ۴۰ ۱۱۴ مرادی ۱/۵ ۶۸ ۳۰
۸۵ صفری ۱/۶ ۱۰۴ ۴۰ ۱۱۵ مؤیدی ۱/۱ ۶۸ ۳۰
۸۶ دانشیان ۱/۲ ۱۰۲ ۴۰ ۱۱۶ غفرانی ۲/۱ ۶۶ ۳۰
۸۷ علمایی ۱/۲ ۱۰۲ ۴۰ ۱۱۷ صمدی ۲/۱ ۶۶ ۳۰
۸۸ شمس ۲/۲ ۱۰۲ ۴۰ ۱۱۸ بهارپور ۱/۲ ۶۶ ۳۰
۸۹ صالحی ۲/۵ ۱۰۲ ۴۰ ۱۱۹ کاکلیان ۱/۲ ۶۶ ۳۰
۹۰ کشاورز ۱/۱ ۹۸ ۳۰ ۱۲۰ حسن آبادی ۲/۲ ۶۶ ۳۰

 

رتبه بندی حافظین قرآن بر اساس امتیازات مکسوبه

ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز ردیف نام خانوادگی کلاس امتیاز تراز
۱۲۱ حضوری ۱/۳ ۶۶ ۳۰ ۱۵۱ دشت آرا ۲/۲ ۴۰ ۲۰
۱۲۲ ۶۶ ۳۰ ۱۵۲ برومند ۲/۱ ۳۶ ۲۰
۱۲۳ کشاورز ۲/۱ ۶۶ ۳۰ ۱۵۳ فضلی ۲/۵ ۳۴ ۲۰
۱۲۴ جبارپور ۱/۱ ۶۲ ۳۰ ۱۵۴ رسولی زاد ۲/۶ ۳۴ ۲۰
۱۲۵ فرید ۲/۴ ۶۲ ۳۰ ۱۵۵ کمالی ۲/۲ ۳۴ ۲۰
۱۲۶ نگهبان ۱/۵ ۶۲ ۳۰ ۱۵۶ شنتیا جعفری ۲/۲ ۳۲ ۲۰
۱۲۷ احمدی ۲/۵ ۶۲ ۳۰ ۱۵۷ سجادی ۱/۳ ۳۲ ۲۰
۱۲۸ افشار ۱/۳ ۶۰ ۳۰ ۱۵۸ ابریشم چی ۱/۲ ۳۰ ۲۰
۱۲۹ رشیدی پیش دبستان ۶۰ ۳۰ ۱۵۹ پورلطفی ۲/۱ ۳۰ ۲۰
۱۳۰ انصاری ۱/۲ ۵۶ ۳۰ ۱۶۰ کاظمی ۱/۱ ۲۶ ۲۰
۱۳۱ رضوی ۲/۱ ۵۶ ۳۰ ۱۶۱ آیدین حسینی ۱/۴ ۲۶ ۲۰
۱۳۲ کریمی نیا ۲/۲ ۵۶ ۳۰ ۱۶۲ چاوله ۲/۱ ۲۲ ۲۰
۱۳۳ اخوان ۱/۱ ۵۶ ۳۰ ۱۶۳ حاتمی ۱/۴ ۱۲ ۲۰
۱۳۴ سبحانی ۱/۴ ۵۶ ۳۰
۱۳۵ خسروی ۲/۵ ۵۴ ۳۰
۱۳۶ علی شیری ۲/۱ ۵۰ ۳۰
۱۳۷ گلابی ۲/۵ ۵۰ ۳۰
۱۳۸ فرج ۱/۶ ۵۰ ۳۰
۱۳۹ صفرخانی ۱/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۰ امامعلی زاده ۱/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۱ توکلیان ۱/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۲ دهقان ۲/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۳ دهقانی پور ۲/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۴ علیقلی ۲/۱ ۴۶ ۲۰
۱۴۵ جهانی ۲/۲ ۴۶ ۲۰
۱۴۶ کهنی ۲/۳ ۴۶ ۲۰
۱۴۷ مختارزاده ۱/۲ ۴۶ ۲۰
۱۴۸ کنجکاو ۲/۴ ۴۴ ۲۰
۱۴۹ حاجیان ۲/۳ ۴۴ ۲۰
۱۵۰ نیک خواه ۱/۱ ۴۲ ۲۰

حافظ

همچنین ببینید

اسامی پذیرفته شدگان پایه اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *